- Phiên Bản: SEASON 2.0 - Alpha Test: 17-03-2017
- Tên Server: ARENA - Open Beta: 19-03-2017
- Phiên Bản: Season 8 - Alpha Test: 08-01-2017
- Tên Server: MUWARS - Open Beta: 08-01-2017
- Phiên Bản: 6.9 - Alpha Test: 16-12-2016
- Tên Server: Quyền Lực - Open Beta: 19-12-2016
- Phiên Bản: Season 6.9 - Alpha Test: 18-12-2016
- Tên Server: muss6.top - Open Beta: 20-12-2016
- Phiên Bản: ss6.9 - Alpha Test: 18-12-2016
- Tên Server: Truyền Thuyết - Open Beta: 21-12-2016

Thiên Long Tuyệt Đỉnh thông báo:Sau 1 ngày đua TOP 99 vất vả, đầy nước mắt và mất ngủ trầm trọng, nay BQT Thiên Long Tuyệt Đỉnh ra mắt EVENT Chào Đoán Tân Thủ tham gia server , với nội dung sau đây:

- Phiên Bản: 6.3 - Alpha Test: 09-12-2016
- Tên Server: Anh Hùng - Open Beta: 11-12-2016
- Phiên Bản: 6.9 - Alpha Test: 01-12-2016
- Tên Server: Thần Long - Open Beta: 04-12-2016
- Phiên Bản: ss6.9 - Alpha Test: 04-12-2016
- Tên Server: Phục Sinh - Open Beta: 06-12-2016
- Phiên Bản: 3.52 - Alpha Test: 02-12-2016
- Tên Server: TL CHIẾN THẦN - Open Beta: 02-12-2016
- Phiên Bản: Season 6.9 - Alpha Test: 01-12-2016
- Tên Server: mudangcap.vn - Open Beta: 03-12-2016
- Phiên Bản: Season 6.9 - Alpha Test: 29-11-2016
- Tên Server: Quyền Năng - Open Beta: 01-12-2016
- Phiên Bản: Season 6.3 Plus - Alpha Test: 01-12-2016
- Tên Server: Anh Hùng - Open Beta: 03-12-2016
- Phiên Bản: Season 6 Ep 3 - Alpha Test: 21-11-2016
- Tên Server: MuKingDom - Open Beta: 25-11-2016

banner-qc

thiết kế website

Weblinks